Reglement VQR

Dit reglement is van toepassing vanaf 01/08/2015. Voor het oude VQR-reglement kan je terecht op deze pagina.

Doel van de Ranking

De VQR is een poging om de relatieve sterkte van Vlaamse quizploegen in te schatten aan de hand van de behaalde quizuitslagen. De ploeg die over een heel seizoen de beste gecombineerde score heeft, staat uiteraard bovenaan.

Welke quizzen tellen mee?

 • Quizzen die in teamverband worden gespeeld. Individuele en duo-quizzen tellen niet mee voor de VQR-ranking
 • Quizzen die de Algemene Kennis testen. Uitgesloten zijn dus muziekquizzen, sportquizzen, geschiedenisquizzen en filmquizzen,... Wel inbegrepen zijn quizzen die zich bv. beperken tot de 20e eeuw, België of tot cultuur (mits ze het ruim interpreteren)
 • Quizzen waarbij de vragen voor iedereen gelijk zijn. Let wel: bij een zogenaamde superronde beantwoordt elke ploeg mogelijk niet allemaal dezelfde vragen, maar in dit geval krijgt elke ploeg wel dezelfde vragen, waarna ze zelf beslissen welke ze beantwoorden. Wanneer die keuze niet aan de deelnemende ploegen is, maar gemaakt wordt door de organisatie/vragenopsteller(s), telt de quiz dus niet mee voor de VQR-ranking
 • Quizzen uit quizcompetities die niet enkel voor aan de competitie deelnemende ploegen toegankelijk zijn. Of deze competities voldoende 'open' zijn, wordt finaal beslist door de BQB-beheerraad
 • Quizzen met beledigende, discriminerende of kwetsende namen worden niet in de ranking opgenomen. De administrator van de ranking beslist hierover
 • Quizzen die georganiseerd worden als een (fysieke) bijeenkomst van verschillende ploegen. Virtuele quizzen komen niet in aanmerking voor de VQR-ranking

Categoriebepaling

Omdat niet elke quiz een even sterke bezetting heeft worden de quizzen gequoteerd naargelang hun bezetting. Quizzen van categorie 0 zijn de minst sterk bezette, quizzen van categorie 46 zijn de sterkst bezette. Om te bepalen in welke categorie een quiz valt, kijken we naar de 10 hoogst-genoteerde deelnemende ploegen uit de top 20 van de einduitslag. De sterktepunten van deze 10 ploegen worden opgeteld, en afhankelijk van deze totaalscore wordt de categorie van de quiz toegekend. (*)

Er zijn in totaal 48 categorieën.

SP50: toegekende VC1
SP46: 46 sterktepunten
SP45: 45 sterktepunten
...
SP40: 40 sterktepunten (of toegekende VC2)
...
SP30: 30 sterktepunten (of toegekende VC3)
...
SP1: 1sterktepunt
SP0: geen sterktepunten

* Aan het begin van het seizoen wordt op basis van head-to-head-data van het afgelopen seizoen bepaald welke provincies er over- of ondergewaardeerd zijn. Het resultaat hiervan wordt dan aangewend om de quizzen die het volgend seizoen georganiseerd worden een eventuele provincie-correctie te geven. Dit houdt in dat voor de bepaling van de categorie niet alleen de aanwezige sterktepunten in rekening gebracht worden, maar dat er - afhankelijk van de mate waarin de provincie over- of ondergewaardeerd is - ook virtuele sterktepunten toegevoegd worden. De provinciale correctie wordt enkel toegepast voor quizzen met minder dan 30SP. De correctie kan ook maximaal een SP30-quiz opleveren. Door de correctie zullen er dus volgens een hogere schaal vaste punten toegekend worden. Voor de toekenning van de variabele punten worden deze virtuele sterktepunten niet meegerekend.

Voor het seizoen 2023-2024 werd beslist geen provinciale correcties toe te passen.

Vaste Categorieën

Bij aanvang van elk seizoen wordt aan een aantal quizzen op basis van hun sterkte op de laatste editie(s) en een regionale spreiding een vaste sterktecategorie toegekend. Er worden enkel vaste categorieën 1 (SP50), 2 (SP40) en 3 (SP30) vastgelegd. Welke quizzen een vaste categorie hebben, vind je hier (seizoen 2023-2024). Een quiz kan ook op eigen kracht een categorie SP40 of SP30 halen, echter geen SP50. De regionale spreiding van de vaste categorieën zorgt mede voor een betere verspreiding van de toe te kennen sterktepunten over de verschillende provincies. De vaste categorieën (VC) worden vastgelegd door de BQB-Beheerraad, door een complex stel regels met als basisregel het gemiddelde van de aanwezige sterktepunten (beste 10) op de laatste twee georganiseerde quizzen in de laatste drie kalenderjaren. Er wordt gestreefd naar een definitieve lijst tegen 1 september. Quizzen georganiseerd in augustus worden vroeger bekend gemaakt. De BQB-Beheerraad stelt een lijst op van VC-quizzen, ongeacht of deze het volgende seizoen georganiseerd worden. Organisatoren kunnen voor aanvang van het seizoen wel laten weten dat hun organisatie niet meer zal doorgaan, waarna hun quiz - indien hij op de lijst zou staan - niet meer op de lijst zal voorkomen. Die quiz zal dus geen VC worden toegekend, ook niet als men later beslist de quiz toch nog te organiseren. Quizzen op de VC-lijst die niet georganiseerd worden, worden niet vervangen. De lijst is zo samengesteld dat er rekening gehouden wordt met het niet doorgaan van enkele quizzen per provincie. Indien een quiz wordt aangekondigd als een vaste categorie voor één provincie en georganiseerd wordt in een andere provincie, verliest die quiz de vaste categorie-notering (tenzij de BQB-beheerraad hier omwille van een uitzonderlijke regeling anders over beslist). Indien een quiz een vaste categorie werd toegekend en in de loop van één seizoen tweemaal (of meer) wordt georganiseerd, krijgt enkel de eerste van die organisaties de vaste categorie toegekend.

Wanneer een VC-quiz op eigen kracht niet voldoende sterktepunten haalt, vermindert de VC-opwaardering volgens onderstaande regels:

VC50: 30 = 50, 29 = 47, 28 = 44, 27 = 41. Daarna zoals VC40
VC40: 27= 40, 26 = 39, 25 = 37, 24 = 35, 23 = 33, 22 = 31. Daarna zoals VC30
VC30: 22 = 30, 21 = 29, 20 = 27, 19 = 25, 18 = 23, 17 = 21, 16 = 19, 15 = 17, 14 = 15, Daarna volgens effectieve SP

Sterktepunten

De sterktepunten per ploeg zijn opgesteld aan de hand van de Vlaamse Quizranking aan het einde van het vorige seizoen.

 • De ploegen 1 tot en met 6 krijgen 5 sterktepunten
 • De ploegen 7 tot en met 15 krijgen 4 sterktepunten
 • De ploegen 16 tot en met 35 krijgen 3 sterktepunten
 • De ploegen 36 tot en met 85 krijgen 2 sterktepunten
 • De ploegen 86 tot en met 200 krijgen 1 sterktepunt

De toegekende sterktepunten voor het seizoen 2023-2024 kan je hier raadplegen. In het geval van een fusie tussen twee of meer ploegen worden de rankingpunten en de sterktepunten van de hoogst genoteerde ploeg toegekend aan de (nieuwe) fusieploeg. De contactpersoon van een lager gerangschikte ploeg van zo'n fusie kan in dit geval vragen om de sterktepunten voor deze ploeg het volgende quizseizoen niet toe te kennen. Een geregistreerde ploeg kan op vraag van de contactpersoon aangeven dat deze ploeg zal stoppen, i.e. niet meer actief zal zijn het volgende quizseizoen. Eventueel behaalde sterktepunten zullen dan niet meer worden toegekend. Indien de ploeg toch terug actief wordt, kunnen pas het daaropvolgende seizoen opnieuw sterktepunten worden behaald. De BQB behoudt zich het recht voor om in geval van twijfel de beslissing om te stoppen te laten bevestigen door meerdere ploegleden. Gefusioneerde of gestopte ploegen worden niet onmiddellijk uit de VQR-ranking gehaald maar verdwijnen pas als ze in het laatste kalenderjaar geen tweemaal meer VQR-punten hebben gehaald. In principe behalen enkel de eerste 200 ploegen uit de VQR-ranking op het einde van augustus sterktepunt(en) volgens het hierboven beschreven schema. Hierop zijn 2 uitzonderingen:

 • In het geval van gestopte of gefusioneerde ploegen, schuiven alle ploegen op en zullen enkele ploegen buiten de top-200 worden heropgevist (en een sterktepunt toegewezen krijgen), zodat in totaal 200 actieve ploegen één of meerdere sterktepunten hebben.
 • Met het oog op de provinciale evenwichten kan er aan de hand van een analyse van het voorbije seizoen een simulatie gemaakt worden van het huidige seizoen. Hieruit kan dan beslist worden om in bepaalde provincies een extra aantal ploegen 1 sterktepunt te geven. Hierdoor kan het zijn dat er buiten de top-200 1 of meerdere ploegen een sterktepunt zullen krijgen, als dat voor die provincie nodig blijkt. De bepaling van de ploegen die een sterktepunt krijgen, hangt af van bepaalde factoren: aantal quizzen gespeeld, aantal quizzen gespeeld in de betrokken provincie, de verhouding tussen het aantal quizzen gespeeld in de betrokken provincie en het totaal aantal quizzen gespeeld, ...

Puntentoekenning

Een (goede) prestatie wordt beloond met de toekenning van punten. Hierbij maken we een onderscheid tussen vaste punten en variabele punten.

 • Vaste Punten

Vaste punten zijn gekoppeld aan de behaalde plaats in de uitslag en werden vastgelegd in een tabel. Des te hoger de SP-categorie, des te meer vaste punten er te verdienen zijn, maar ook des te meer ploegen vaste punten krijgen. De vaste punten kunnen enkel verdiend worden door in de top-20 van een quiz te eindigen (voor de zwaarst bezette quizzen, voor de minder hoge SP-categorieën ligt die grens lager).

 • Variabele Punten

Voor de berekening van het aandeel variabele punten wordt gekeken naar de sterktepunten van de tien hoogst gerangschikte ploegen die een ploeg klopt. De som van die geklopte sterktepunten vormt het variabele puntenaantal. Variabele punten kunnen verdiend worden ongeacht de plaats in de uitslag (met beperking dat een uitslag enkel de eerste 50 ploegen kan bevatten). De enige vereiste is dat je minstens 1 ploeg met 1 of meerdere sterktepunten moet kloppen. Je hebt er dus alle baat bij om uitslagen zo volledig mogelijk door te geven.

Wat met Ex Aequos?

Organisatoren worden aangeraden om op voorhand een ex aequo-regeling op te nemen in hun quizreglement. Dat vermijdt nodeloze discussies achteraf. Bij een gelijke stand op het einde van een quiz, worden de ex aequo-regels zoals bepaald door de organisator van de quiz gebruikt. Indien de organisator deze regels niet toepaste en de relevante scores zijn beschikbaar, kunnen de ex-aequo's achteraf nog bepaald en/of herzien worden. Als er geen ex eaquo-regeling was, wordt naar de punten gescoord in de eerste ronde gekeken. Dan naar de tweede, etc... Indien er geen ex aequo-regeling was en er geen punten van individuele rondes beschikbaar zijn, laat de administrator van de ranking het lot beslissen (virtuele dobbelsteen).

Wat met Betwistingen / Foute puntentelling?

De uitslag zoals die wordt afgeroepen op de avond zelf, telt. De jury heeft niet altijd gelijk, maar heeft wel het finale woord. Eventuele fouten van de jury moeten worden beschouwd als scheidsrechterlijke dwalingen. Als de fout op de avond zelf nog wordt opgemerkt en omgeroepen, kan de uitslag nog worden gecorrigeerd. Het omroepen van de gecorrigeerde uitslag moet bevestigd kunnen worden door een lid van een niet-betrokken quizploeg.

Hoe wordt uit dit alles een gecombineerde score berekend?

Aangezien niet alle ploegen evenveel quizzen spelen en ze elkaar bovendien ook niet (vaak) tegenkomen, is het allesbehalve evident om een ranking op te stellen die een correcte sterkteverhouding weergeeft. Uit talrijke simulaties is echter gebleken dat de 25 beste scores, met per 5 een andere gewicht in de berekening, de meest representatieve combi-score opleveren.

Combi-score = 5 x (som resultaat 1 tot 5) + 4 x (som resultaat 6 tot 10) + 3 x (som resultaat 11 tot 15) + 2 x (som resultaat 16 tot 20) + 1 x (som resultaat 21 tot 25)

Deze berekeningswijze levert geen perfecte en foutloze ranking op, maar wel een zo representatief mogelijke waarde-verhouding tussen verschillende ploegen, ongeacht of ze nu veel of weinig spelen, waar ze spelen en tegen wie ze spelen. Bovendien is deze berekening vrij eenvoudig is, en zal ze ploegen nooit afschrikken om omwille van ranking-technische redenen van deelname aan een quiz af te zien, aangezien slechte resultaten geen negatieve invloed kunnen hebben op de combi-score.

Het overzicht van de resultaten en de berekening tot de combi-score per ploeg kan je hier bekijken. (enkel voor geregistreerde ploegen)

Wanneer wordt de ranking geüpdatet?

Het jaar wordt verdeeld in 12 periodes. Een periode komt overeen met een maand. Telkens een periode voorbij is, vervallen de behaalde punten van dezelfde periode van het jaar voordien en wordt een nieuwe ranking gepubliceerd. De sterktepunten worden toegekend op het einde van een quizseizoen, dat is dus na de periode juli, adhv de ranking op 1 augustus.

Wat als mijn ploeg met twee ploegen tegelijkertijd aan een quiz deelneemt?

Indien een geregistreerde ploeg twee ploegen afvaardigt naar een bepaalde quiz en daar onder 'Ploegnaam 1' en 'Ploegnaam 2' (of equivalent) speelt, worden de behaalde punten van het best scorende team aan deze ploeg toegekend. De sterktepunten van deze ploeg worden maar één keer in rekening gebracht. Het tweede team wordt ingebracht als 'Ploegnaam DATUM' (en wordt dus niet verder opgenomen in de ranking). Deze regel mag maar occasioneel worden ingeroepen. Uit de ploegnaam moet duidelijk blijken dat het om 2 ploegen van dezelfde rankingploeg gaat. Daarom moet steeds de ploegnaam zoals die in de ranking voorkomt, in beide ploegnamen aanwezig zijn (met dan een willekeurige toevoeging om het onderscheid te maken).

Kan ik een quiz onder een andere ploegnaam spelen?

Omwille van historische, occasionele of andere redenen kan je er als ploeg voor kiezen om een bepaalde quiz te spelen onder een andere ploegnaam dan diegene waarmee je in de VQR staat. Om deze uitslag dan toch voor die ploeg mee te laten tellen, moet dit vooraf zo doorgegeven worden. Dit kan je doen door vóór de quiz een mailtje te sturen naar VQRuitslagen@gmail.com. Hierdoor zijn de beheerders van de ranking op de hoogte van het feit dat het ondanks de (eenmalige) naamswijziging toch om een gekende ploeg uit de ranking gaat, die dan ook de punten behaald op die quiz toegewezen zal krijgen. De sterktepunten van de gekende ploeg tellen dan ook mee in de categoriebepaling van die quiz. Omwille van praktische redenen wordt wel gevraagd om niet te vaak van dit recht gebruik te maken

Wat met onvolledige uitslagen?

Aangezien het voor de berekening van de variabele punten in ieders belang is om een zo volledig mogelijke utislag door te geven, rekenen wij er op dat er telkens minstens een top-10 doorgegeven wordt. Er worden immers geen onvolledige uitslagen opgenomen in de ranking. Voor de minst bezette quizzen volstaat een top-5, maar voor een quiz van categorie SP6 is bijvoorbeeld al de top-6 nodig. Voor een categorie SP44 of SP50 zijn de eerste 20 plaatsen vereist. Deze regel is uiteraard steeds op voorwaarde dat er ook zo veel ploegen aanwezig waren.

Naamswijziging

Ploegen die dit wensen kunnen een correctie van hun geregistreerde ploegnaam (dus ook in de ranking) laten uitvoeren, met inachtname van de spellingsregels zoals toegepast door de BQB. Eventuele sterktepunten blijven behouden. Voor een naamswijziging kan men een mailtje sturen naar VQRuitslagen@gmail.com. Naamswijzigingen zullen doorgaans bij de start van een nieuw seizoen doorgevoerd worden. Slechts bij uitzondering is dit mogelijk in de loop van het seizoen.

Gastspelers

Het doel van de VQR-ranking is de relatieve sterkte van Vlaamse quizploegen in te schatten aan de hand van de behaalde quizuitslagen. Deze inschatting wordt vertekend indien men regelmatig gebruik maakt van (zeer) sterke gastspelers. Als BQB willen we het gebruik van gastspelers niet verbieden: ten eerste zorgen gastspelers er meestal voor dat een ploeg toch kan deelnemen aan een quiz ook al zijn de eigen basisspelers niet beschikbaar, ten tweede is het voor de BQB praktisch onmogelijk om de aanwezige gastspelers te registreren. En tenslotte is er een moeilijk definieerbare grijze zone gaande van éénmalige gastspeler, sporadische gastspeler tot regelmatige invaller en basisspeler.

Daarom deze als niet-afdwingbaar geformuleerde richtlijn: indien de helft of meer van de spelers niet tot de vaste kern van de ploeg behoort, wordt omwille van de fairplay gevraagd onder een andere ploegnaam te spelen.

Verwarrende Ploegnamen

Indien een VQR-uitslag wordt ingediend met een ploegnaam X die aanleiding kan geven tot verwarring met een reeds bestaande en geregistreerde ploegnaam Y, wordt aan deze ploegnaam X het achtervoegsel 'DATUM' toegevoegd. De unieke toevoeging zorgt ervoor dat deze ploeg niet zal worden opgenomen in de VQR-ranking, omdat een ploeg pas wordt opgenomen bij een tweede goede uitslag. Beginnende ploegen met rankingambities worden aangeraden een ploegnaam te kiezen die voldoende afwijkt van alle reeds bestaande namen. Voorbeeld: Een ploeg genaamd 'Hega' wordt derde op de KLJ-quiz van Mol op 01/09/2011 en vierde op de Scouts-quiz van Balen op 08/09/2011. De eerste maal worden zij opgenomen als 'Hega (01/09/2011)' en de tweede maal als 'Hega (08/09/2011)', omwille van mogelijke verwarring met 'Hego'. De ploeg 'Hega' zal dus niet in de ranking verschijnen. Indien dit tijdig gemeld wordt, kunnen de eerder behaalde uitslagen wel nog worden omgezet naar de nieuwe, meer originele naam. De BQB vzw behoudt zich het recht voor ploegnamen die vaak aanleiding geven tot verwarring, niet (meer) op te nemen in de VQR-ranking. Ploegen worden gevraagd een voldoende originele naam te bedenken. Bij uitzondering kan het onderscheid gemaakt worden op basis van een plaatsbepaling in de ploegnaam, indien beide ploegen bij het begin van seizoen 2011-2012 al aantoonbaar lange tijd actief waren. Zulke ploegen worden gevraagd hun behaalde uitslagen nauwkeurig op te volgen om eventuele fouten tijdig te signaleren. Vragen en/of meldingen zoals fusies, schrappingen e.d. kunnen via mail gestuurd worden via VQRuitslagen@gmail.com.

Betwisting

In geval van twijfel en/of betwisting in verband met opname van een uitslag in de VQR-ranking beslist de BQB-beheerraad in onderling overleg en finaal. Wij hopen hiermee mogelijke onvolledigheden van het reglement op te vangen zonder de vrijheid van quizopstellers te beknotten (i.e. er wordt geen volledige lijst opgesteld van wat wel of niet mag). In geval van twijfel over de toelaatbaarheid van onconventionele rondes en/of vragen kunnen organisatoren steeds contact opnemen met iemand van het BQB-team. Vanzelfsprekend gebeurt dit liefst zoveel mogelijk op voorhand.

Informatie: